چهارشنبه, 26 اسفند 1394 19:25

سیاست ما درباره لینک دادن به سایت های دیگر

سایت ابن سینا حاوی پیوندهای داخلی (به سایت ابن سینا) و پیوندهای برونی (به سایت های دیگر) است. ابن سینا در انتخاب پیوندها برای انضمام در صفحات خود، مناسبت آنها با محتوای هر مطلب و علاقه احتمالی مخاطبان را در نظر می گیرد.

پیوندهای برونی هنگام انتشار صفحه اصلی انتخاب و بررسی می شوند اما ابن سینا مسئول محتوای این سایت ها نیست زیرا:

ابن سینا مسئولیتی در قبال تولید و ارائه محتوای این سایت ها ندارد.

ابن سینا قادر به تغییر محتوای آنها نیست.

محتوای این سایت ها ممکن است بدون اطلاع قبلی و جلب موافقت ابن سینا تغییر یابد.

برخی از پیوندهای برونی ممکن است حاوی تبلیغات و ارائه خدمات بازرگانی، از جمله خرید اینترنتی باشد.

ابن سینا تاکید دارد که انضمام پیوندهای برونی در صفحه اصلی به منزله تایید این پیوندها، محتوا و ارائه کنندگان آنها نیست.

Read 2042 times